Korzyści z członkostwa

Jako członek cechu korzystasz z:

 • możliwości podnoszenia swoich kwalifikacji,
 • pomocy przy szkoleniu uczniów,
 • porad, informacji i interwencji,
 • pomocy przy refundacji kosztów szkolenia uczniów,
 • kursów: BHP dla pracodawców i osób kierujących pracownikami,
Zapraszamy do naszego grona wszystkich rzemieślników!

Zrzeszamy zakłady rzemieślnicze, w których prowadzone jest przygotowanie zawodowe pracowników młodocianych, którym oferujemy wsparcie poprzez:
 • prowadzenie rejestru zakładów posiadających możliwości i uprawnienia do szkolenia pracowników młodocianych,
 • spisywanie umów o naukę zawodu z pracownikami młodocianymi oraz przygotowanie pełnej dokumentacji z tym związanej,
 • współpraca z samorządem powiatu i gmin, dyrektorami i radami pedagogicznymi szkół zawodowych, w których młodociani pracownicy realizują dokształcanie teoretyczne,
 • przyjmowanie i kompletowanie wniosków o przystąpienie do egzaminu czeladniczego,
 • zbieranie kompletnej dokumentacji oraz pośredniczenie w uzyskaniu refundacji wynagrodzeń oraz składek ZUS pracowników młodocianych,
 • pomoc w wypełnieniu wniosku o dofinansowanie kosztów kształcenia pracowników młodocianych.