Władze i organy cechu

Starszy Cechu

Sylwester Zawadzki (od 23.05.2016r.)

Zarząd Cechu

1. Starszy Cechu – Sylwester Zawadzki
2. Podstarszy Cechu – Tadeusz Śmiarowski
3. Podstarszy Cechu – Sylwester Nicewicz
4. Skarbnik – Krzysztof Cwalina
5. Członek Zarządu – Jan Chojnowski

Do zakresu działania Zarządu należy kierowanie całokształtem działalności
Cechu, a w szczególności:

  • reprezentowanie interesów członków wobec terenowych i miejskich organów administracji i sądów, organizacji społecznych i gospodarczych,
    gospodarowanie funduszem i majątkiem Cechu,
  • zatrudnienie Kierownika Biura.

Cech reprezentowany jest na zewnątrz przez Starszego lub Podstarszych oraz
Kierownika Biura Cechu w zakresie udzielonego mu pełnomocnictwa.

Struktura Związku Rzemiosła Polskiego

W strukturach Związku Rzemiosła Polskiego działa 25 izb rzemiosła i przedsiębiorczości (w tym jedna branżowa), 453 cechy oraz 58 spółdzielni rzemieślniczych. Organizacje te działają na podstawie ustawy o rzemiośle z 22 marca 1989 roku oraz własnych statutów.