Przystąpienie do Cechu

Rzemieślnik, który chce wstąpić do Cechu, musi zgłosić się do Biura Cechu i spełnić
następujące kryteria:

  • Złożyć deklarację o chęci przystąpienia do Cechu,
  • Wypełnić ankietę informacyjną,
  • Przedłożyć dowody kwalifikacji zawodowych i uprawnienia do szkolenia uczniów
    (kurs pedagogiczny, dyplom mistrzowski, względnie inne dokumenty),
  • Przedstawić wpis do ewidencji działalności gospodarczej oraz REGON, PESEL, NIP.

Każdy członek Cechu zobowiązany jest do:

  • opłacania miesięcznej składki ustalonej przez Walne Zgromadzenie – obecnie 60 zł,
  • uczestniczyć w zebraniach, szkoleniach, spotkaniach oraz Walnych Zgromadzeniach,
    a w przypadku nieobecności na WZ podporządkować się jego uchwałom.

Formularze do pobrania