Nauka Zawodu

Nauka zawodu

Zakłady rzemieślnicze skupione w Cechu Rzemieślników i Innych Przedsiębiorców w Łomży prowadzą szkolenie w około 20 zawodach najpopularniejszych na naszym rynku pracy, więc bez problemu każdy zainteresowany może dopasować swoje oczekiwania do oferty zakładów szkolących, musi jedynie spełnić kilka warunków:

- mieć ukończone gimnazjum , wiek 16-18 lat ,

- potwierdzenie przez lekarza medycyny pracy zdolność do pracy w wybranym zawodzie,

- zawrzeć umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego, podpisaną między pracodawcą rzemieślnikiem, a uczniem młodocianym.Przygotowanie do nauki zawodu można odbyć w następujących zawodach:

- mechanik pojazdów samochodowych,

- lakiernik,

- blacharz samochodowy,

- piekarz,

- cukiernik,

- stolarz,

- fryzjer,

- rzeźnik-wędliniarz,

- murarz,

- posadzkarz,

- dekarz,

- ślusarz,

- elektryk,

- monter instalacji i urządzeń sanitarnych,

- kucharz małej gastronomii,

- malarz - tapeciarz,

Nauka zawodu kończy się egzaminem czeladniczym przeprowadzonym przed Komisją Egzaminacyjną Izby Rzemieślniczej i Przedsiębiorczości w Białymstoku, egzaminującą również w Cechu Rzemieślników i Innych Przedsiębiorców w Łomży. Koszt egzaminu w pierwszym terminie finansowany jest przez pracodawcę, ale juz w przypadku "poprawki" przechodzi n a ucznia.

Świadectwo czeladnicze uzyskane po złożeniu egzaminu na zakończenie nauki zawodu może być legalizowane przez Związek Rzemiosła Polskiego, co uprawnia do podjęcia pracy w krajach Unii Europejskiej na podstawie ważnego dokumentu kwalifikacji zawodu.DOKUMENTY NIEZBĘDNE DO EGZAMINU CZELADNICZEGO – po ukończeniu szkoły zawodowej:

1. Zaświadczenie od mistrza po ukończeniu nauki zawodu,

2. Zaświadczenie wydane ze szkoły o ukończeniu nauki teoretycznej- świadectwo ZSZ,

3. Świadectwo ukończenia kursu kwalifikacyjnego I, II i III stopnia (kserokopia),

4. Jedno aktualne zdjęcie (podpisane),

5. Kserokopia dowodu osobistego,

6. Kserokopia umowy o praktyczna naukę zawodu.DOKUMENTY NIEZBĘDNE DO EGZAMINU CZELADNICZEGO – jeśli uczeń nie chodził do szkoły zawodowej

1. Zaświadczenie od mistrza o ukończeniu nauki zawodu

2. Świadectwo ukończenia kursu kwalifikacyjnego z wiadomości teoretycznych I i II stopnia lub ewentualnie świadectwo ukończenia kursu przedczeladniczego.

3. Świadectwo ukończenia gimnazjum (kserokopia)

4. Jedno zdjęcie (podpisane),

5. Kserokopia dowodu osobistego,

6.Kserokopia umowy o praktyczna naukę zawodu.

Dokumenty uprawniające do złożenia egzaminu można składać w Biurze Cechu już w ostatnim miesiącu nauki praktycznej zawodu osobiście bądź przez pracodawcę. W ciągu 3 miesięcy od ukończenia nauki uczeń powinien zdać egzamin czeladniczy.