Łomża

Ziemia łomżyńska

Mazowsze dzisiejsze to kraina rozciągająca się po obu brzegach środkowej Wisły, dolnej i środkowej Narwi i dolnego Bugu. Mazowsze historyczne było znacznym obszarem, bowiem w kierunku północno-wschodnim sięgało po Grajewo i Goniądz, na południe poza Pilicę, na północ do Pojezierza Mazurskiego. Mazowsze w XVI wieku dzieliło się na 3 województwa: płockie, rawskie i mazowieckie. Każde dzielił się na ziemie, a te dopiero na powiaty.

W skład największego województwa mazowieckiego wchodziło dziesięć ziem: czerska, warszawska, wyszogrodzka, zakroczymska, ciechanowska, wiska, łomżynska, różanska, nurska i liwska. Podział ten, który wytworzył się stopniowo w wyniku rozwoju historycznego, utrzymał się w stanie niezmienionym aż do rozbiorów, ustepując dopiero miejsca nowemu podziałowi narzuconemu przez zaborców. Właściwa ziemia łomżyńska dzieliła się na 4 powiaty. Oskar Kolberg i Zygmunt Gloger na podstawie danych etnograficznych wyodrębniają szerzej pojętą ziemie łomżynską. Zaliczają do niej właściwą ziemie łomżyńską, ziemie wiską, północną część ziemi nurskiej oraz z Podlasia, zachodnią część ziemi bielskiej (na południe od Tykocina i na zachód od Suraża), północno-zachodnią część ziemi drohickiej (na północ od Bugu i na zachód od Nurca nazywając ją Mazowszem Łomżynskim lub po prostu Łomżynskiem. Ślady budownictwa z wczesnego średniowiecza znaleziono w pracach wykopaliskowych, w tym ziemiankę z paleniskiem z końca IX w. w Starej Łomży; grodu i osady z IX-XII w. przy ujściu Pisy w Nowogrodzie. Po budownictwie drewnianym z końca XIV i XV w. pozostały jedynie ślady w dokumentach pisanych (kościół w Łomży zbudowany miedzy 1381 a1396 r., zamek książęcy w Wiźnie). Najstarszymi zabytkami stylowymi, które przetrwały do naszych czasów są późnogotyckie ceglane kościoły w Łomży, Wiźnie, Wąsoszu, Niedźwiadnej, Szczepankowie i Rosochatem. Dziełem z przełomu gotyku i renesansu jest płyta nagrobna ks. Jana Wojsławskiego w katedrze łomżyńskiej, zmarłego w 1549 r. Nie ocalały budowle doby renesansu. Ich śladem są kamienne nagrobki w katedrze łomżyńskiej, oraz nieliczne obrazy sztuki sakralnej. Z baroku przetrwał okazały zespół klasztoru, kościoła i kolegium w Szczuczynie, zespół architektoniczny z ogrodzeniem i dzwonnicami w Ciechanowcu, oraz zespół klasztoru i kościoła w Zarębach Kościelnych. Późny barok reprezentują założenia klasztorne kapucynów w Łomży i franciszkanów w Stawiskach. Z architektury drewnianej XVIII w. zachowało się kilka kościołów. Epoka klasycyzmu nie zostawiła bogatej spuścizny. Ocalał ratusz w Łomży, budynki pocztowe w Łomży, Szczuczynie, Stawiskach. Jedynym zachowanym założeniem pałacowym jest zespół w Ciechanowcu.

W drugiej połowie XIX w. powrócono do wzorów dawnych stylów w budownictwie. Modny stał się neogotyk. ŁOMŻA - leży na lewym brzegu Narwi. Herbem miasta jest jeleń, przeskakujący przez kamienie. Nazwa Łomży jest topograficzna.

Gród założono w X wieku w odległości 5 km od obecnego centrum w pobliżu wsi Stara Łomża i przysiółka Szur. Pozostałością po nim jest olbrzymie grodzisko nazwane Górą Królowej Bony oraz Wzgórze św. Wawrzyńca. Usytuowanie Łomży na obecnym miejscu nastąpiło w 2 połowie XIV wieku. Wytyczono wówczas rynek i ulice, wybudowano dwór książęcy, kościół parafialny pw. NMP i św. Rozesłańców na Ksieżej (ksieżowskiej) Górze. Założono szpital św. Ducha i szkołę parafialną. Pierwsza wzmianka źródłowa o Łomży pochodzi z 1400 roku. Prawa miejskie chełminskie otrzymała 15 VI 1418 r. od księcia Janusza I. Po śmierci ostatnich książąt mazowieckich i wcieleniu Mazowsza do Korony w 1526 roku, Łomża stała się miastem królewskim. Zygmunt I Stary potwierdził wszystkie prawa i przywileje. Rozkwit Łomży przypada na XV-XVI wiek. Miasto leżało na szlaku rzecznym Narew-Wisła, posiadało port i sześć mostów. Otoczone było wałami. Stad rozchodziły się ważne drogi handlowe do Prus, Wilna, Rusi i na zachód Europy. Łomża była wiec ośrodkiem handlu i miejscowego rzemiosła siedzibą urzędów i sejmików. W połowie XVI w. liczyła około 3 300 mieszkańców, ponad 540 domów, 7 kościołów, miała dwór królewski, ludwisarnie, arsenał, łaźnie, spichrze zbożowe, magazyny soli i inne budowle.

W XVII wieku wybudowano w mieście dwa kościoły drewniane z klasztorami jezuitów i benedyktynek. W 1614 roku utworzono szkolę średnią, przekształconą w 1616 roku w Kolegium Łomżyńskie prowadzone przez jezuitów, a potem przez pijarów. W połowie XVIII wieku wzniesiono kościół jezuitów pw. św. Stanisława Kostki (zniszczony w 1944 roku).

W połowie XVII wieku zaznacza się upadek Łomży, spowodowany wojnami szwedzkimi oraz licznymi pożarami. Powodzie i zarazy nawiedzały miasto do końca XVIII wieku. W 1794 roku miasto zajęli Prusacy. Pozostawało w ich rekach do 1807 roku. Od początku XIX wieku miasto powoli dźwigało się z upadku. W latach 1816-1866 Łomża była siedzibą władz administracyjnych. Mieszkańcy Łomży i okolic brali czynny udział w powstaniu listopadowym i styczniowym. Przy szosie wiodącej do Zambrowa znajduje się pomnik z 1916 roku, upamiętniający okres 1863 - 1864 r.

W XIX wieku obszar miasta znacznie się powiększył. Już na początku XVII wieku wytyczono tzw. Nowy Rynek i ulice. Powstały fabryki sukna, browar, garbarnia i rafineria cukru. W 1826 roku wzniesiono ratusz, przeprowadzono regulacje ulic i ważny trakt petersburski, założono ogród spacerowy. Szczególnie szybki rozwój datuje się od 1866 roku, gdy miasto stało się siedzibą władz gubernialnych. Pomimo rusyfikacji po 1870 r. powstały następujące instytucje: Towarzystwo Kredytowe Ziemskie, Straż Ogniowa, Towarzystwo Muzyczne „Lutni”, Teatr Amatorski, Towarzystwo Wioślarskie, Stowarzyszenie Spożywcze, Bank dla Handlu i Przemysłu, Kasa Pożyczkowo-Oszczędnościowa i inne. Istniało również Towarzystwo Dobroczynności i Biblioteki Publicznej, przy którym zorganizowano tajne stowarzyszenie „Orła Białego”. W 1892 roku wzniesiono duże, murowane wiezienie. W latach 1902-1909 Łomża została otoczona wieńcem fortów i zamieniona w silną twierdze. W okresie I wojny światowej Łomża znalazła się pod okupacją niemiecką. W latach 1916-1918 miasto otrzymało połączenie z Ostrołęką oraz przez Łapy z Białymstokiem. Podczas wojny polsko-sowieckiej, w 1920 roku w okolicy Łomży toczyły się zacięte walki W 1912 roku miasto liczyło ok. 22 000 mieszkańców a w 1939 roku 27 000 (bez wojska). W okresie międzywojennym było miastem rzemiosła, handlu i drobnego przemysłu, siedzibą licznych szkół i kilku drukarń. W 1925 roku powstała diecezja łomżyńska z siedzibą biskupią w Łomży.

W czasie II wojny światowej Łomża została zniszczona w 70%. W pierwszych dniach, od 7 do 10 września 1939 roku, na linii Narwi toczyły się zacięte walki. Do historii przeszła obrona odcinka Wizna nazywana „polskimi Termopilami”. 29 września 1939 roku do miasta wkroczyły wojska radzieckie. Dokonywano aresztowań i wywozów miejscowej ludności do ZSRR. Najliczniejsze deportacje nastąpiły w lutym 1940 roku i na początku czerwca 1941 r. Po 22 czerwca Łomża pod okupacja hitlerowską. 13 września 1944 r. ponownie wkroczyły do Łomży wojska radzieckie.

W okresie okupacji ludność Łomży bardzo ucierpiała na skutek represji i masowych egzekucji dokonywanych w Lesie Jeziorkowskim, Giełczyńskim i pobliskich miejscowościach. W czasie działań wojennych zniszczeniu uległ dworzec kolejowy, kościół popijarski, szpital żydowski i wiele innych budowli. Po wojnie, liczba ludności zmniejszyła sie o 60%. Obecnie miasto liczy ok. 63.000 mieszkańców.